Nati Namvong

Nati Namvong

Just Coding the Future.

เทคโนโลยีสมัยนี้มันทำให้อะไรๆง่ายขึ้นเยอะ ออกแบบรถบังคับเองจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีให้แล้วก็สั่ง Print (3D) ออกมา น่าสั่งสักคันจริงๆ

utypedesign.com

Down ไป 7 นาที เพราะ Up Space เครื่อง แล้วไม่ได้ตั้ง Auto Start Service ไว้
Down ไป 7 นาที เพราะ Up Space เครื่อง แล้วไม่ได้ตั้ง Auto Start Service ไว้

Down ไป 7 นาที เพราะ Up Space เครื่อง แล้วไม่ได้ตั้ง Auto Start Service ไว้

I know something
You know something
Together we know a lot of thing
- True Incube

Pingdom | Monitoring made easy

ใช้ง่ายมากๆ แถม Report ยังสวยอีกด้วย ที่สำคัญตั้งให้แจ้งเตือนเมื่อ Server มัน Down ได้ตั้งหลายช่องทางทั้น SMS, Twitter และ iOS กับ Android Push Notification 

Agile

ถึงแม้ทีมของคุณจะเทพแค่ไหน แต่ถ้าไร้ทิศทาง งานของคุณก็จะไม่เดิน หรือเดินได้ช้า และหลงทาง

การเอา agile มาใช้นั้นเพื่อให้ทีมเห็นทิศทางของงาน และมีจุดให้ลากเส้นเชื่อมต่อทีละจุดๆ ไปจนงานเสร็จ

จากประสบการณ์ความผิดพลาดในการให้งานโปรเจค Shopsuke

Clear
Clear

Clear

ได้เวลาเปลี่ยนมาใช้ GUI ละ หลังจากใช้ Command Line เพื่อให้เข้าใจการทำงานมาอยู่พักใหญ่ๆ
ได้เวลาเปลี่ยนมาใช้ GUI ละ หลังจากใช้ Command Line เพื่อให้เข้าใจการทำงานมาอยู่พักใหญ่ๆ

ได้เวลาเปลี่ยนมาใช้ GUI ละ หลังจากใช้ Command Line เพื่อให้เข้าใจการทำงานมาอยู่พักใหญ่ๆ

งานมันเร่ง!
งานมันเร่ง!

งานมันเร่ง!